Skip to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRYAS

Almere – Januari 2019

Individuele- en groepen wandelcoaching.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de individuele en groepen wandelcoachtrajecten die georganiseerd worden door ‘Tryas wandelcoaching’ (verder genoemd de opdrachtnemer).

Offerte

 1. De door de opdrachtnemer gemaakte offerte is vrijblijvend en deze is 30 dagen geldig. De opdrachtnemer is aan de offerte verbonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij (in het vervolg coachee) schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen die in de offerte genoemd zijn, zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Annulering van de overeenkomst

 1. Annulering van de overeenkomst door de coachee kan tot 4 weken voor aanvang van het coachingstraject kosteloos worden kosteloos worden geannuleerd.
 2. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor de aanvang van het coachtraject is de opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 1 week is dat het gehele bedrag.
 3. In geval de coachee na aanvang het wandelcoachtraject tussentijds beëindigt of daaraan niet meer deelneemt, heeft de coachee geen recht op enige terugbetaling.
 4. Annulering van een coachingsgesprek is kosteloos tot 5 werkdagen voor de aanvang van de wandeling. Bij annulering binnen 5 tot 1 werkdag(en) wordt 50% van het met de werkzaamheden gemoeide bedrag in rekening gebracht. Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de coachee niet op de geplande afspraak verschijnt, wordt deze ook volledig in rekening gebracht.
 5. Bij overmacht zoals bij extreme weersomstandigheden (code oranje/ rood) zullen de verplichtingen van de opdrachtnemer worden opgeschort.

Betaling

 1. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar voor de aanvang van de eerste wandelcoachsessie.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Aan de opdracht zal door de opdrachtnemer niet zonder toestemming van de coachee extern gerefereerd worden.

Gedrag

De coachee dienst zich respectvol te gedragen naar de opdrachtnemer, dieren en het natuurgebied, namelijk:

 • Zich niet aanstootgevend of grensoverschrijdend te gedragen
 • Geen huisdieren mee te nemen
 • Niet te roken
 • Zich houden aan de regels van het betreffende natuurgebied
 • Afval in prullenbak te deponeren
 • Buiten de bebouwde kom lopen we links van de weg

De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, eventuele verkeersregelaars alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes en/of sancties zijn voor eigen rekening.

Aansprakelijkheid

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. Deelname aan wandeling geschiedt geheel voor eigen risico waarbij de opdrachtnemer op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk is voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van
  persoonlijke bezittingen.
 3. U dient zelf voor goede schoenen, kleding en aanverwante zaken zorg te dragen.
 4. In verband met wisselende ondergronden (zand, gras, beton, steen en/of asfalt) zijn de wandelingen van de opdrachtnemer niet geschikt voor rolstoelgebruikers, mensen met een wandelstok of mensen die slecht ter
  been zijn en kinder-/wandelwagens.

Groepstraject

 1. Zodra u zich inschrijft wordt er een plaats voor uw gereserveerd en dus vrijgehouden.
 2. Zie voor annulering van de overeenkomst hierboven.

Wandeltocht

 1. Als een eenmalige wandeltocht wordt georganiseerd kunt u tot 24 uur voor aanvang van de tocht annuleren. Er vindt dan restitutie van uw inschrijfgeld plaats onder inhouding van € 3,00 administratiekosten. Na dit
  tijdstip is restitutie niet meer mogelijk.
 2. Na betaling ontvangt u een bevestiging en de startgegevens per mail. Pas dan is uw deelname definitief.
 3.  Jongeren tot en met 12 jaar mogen alleen meewandelen onder begeleiding van een ouder iemand.

Klachten

Maak een klacht zo snel mogelijk bespreekbaar of stuur een mail naar petra@tryas.nl. De opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk contact opnemen en haar uiterste best doen het probleem op te lossen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Op alle gebruikte documentatie van Tryas geldt auteursrecht. Deelnemers mogen documentatie en geluidsopnamen uitsluitend voor hun eigen proces gebruiken en niet doorsturen naar derden of delen op social media.